វិញ្ញាបនប័ត្ររបស់យើង

លើកលែងតែរបាយការណ៍អធិការកិច្ចនិងរបាយការណ៍សម្ភារៈយើងអាចផ្តល់របាយការណ៍តាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជនដូចជាអាយអេសអេសអាយ ៩០០១ ភីអាយអេសអេអាយអេសអាយអេស ៦០៧ អាយធី ៦ ឌីអាយ ៦ អេ។ ល។

zheng

API

API 6FA

API 6FA

API6FA

API6FA

API624

API6FA

19001

19001

28001

28001

ABS

អេអេស

ATEX Certificate

វិញ្ញាបនបត្រ ATEX

FM Certificate

វិញ្ញាបនប័ត្រ CEFM

ISO Certificate

វិញ្ញាបនប័ត្រអាយអេសអូ

HPO Certificate

វិញ្ញាបនបត្រ HPO

ISO 15848-1 1-4

អាយអេសអូ ១៥៨៤៨-១ ១-៤

ISO 15848-1 1-8

អាយអេសអូ ១៥៨៤៨-១ ១-៨

OHSAS18001 Certificate

វិញ្ញាបនប័ត្រ OHSAS18001

SIRA Certificate

វិញ្ញាបនបត្រ SIRA

WRAS Certificate

វិញ្ញាបនប័ត្រ WRAS

24001

24001

API

គ។ ស